Logo

Citát z Bible:

[2Kr 11, 10] Kněz vydal velitelům setnin kopí a štíty krále Davida, které byly v Hospodinově domě. (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

 •    ,     -     

Citát

 • [1Kr 1, 1] Král David zestárl a dosáhl vysokého věku. Přikrývali ho pokrývkami, ale nemohl se zahřát.
 • [1Kr 1, 2] Proto mu jeho služebníci navrhli: 'Ať vyhledají králi, našemu pánu, dívku pannu, aby byla králi k službám a opatrovala ho; bude též uléhat po tvém boku a zahřívat krále, našeho pána.'
 • [1Kr 1, 3] Hledali tedy po celém izraelském území krásnou dívku, až našli Šúnemanku Abíšagu a přivedli ji ke králi.
 • [1Kr 1, 4] Byla to překrásná dívka; opatrovala krále a obsluhovala ho. Král ji však nepoznal.
 • [1Kr 1, 5] Adónijáš, syn Chagítin, se vynášel: "Kralovat budu já." A opatřil si vůz, koně a padesát mužů, kteří běhali před ním.
 • [1Kr 1, 6] Otec ho po celý ten čas nezarmoutil otázkou: "Co to děláš?" Také on byl velmi pěkné postavy; narodil se po Abšalómovi.
 • [1Kr 1, 7] Dohodl se s Jóabem, synem Serújiným, a s knězem Ebjátarem. Ti Adónijáše podporovali.
 • [1Kr 1, 8] Avšak kněz Sádok a Benajáš, syn Jójadův, ani prorok Nátan a Šimeí, Reí a Davidovi bohatýři při Adónijášovi nestáli.
 • [1Kr 1, 9] Adónijáš připravil obětní hod, brav, skot a vykrmený dobytek, u kamene Zócheletu, který je vedle pramene Rogelu, a pozval všechny své bratry, královy syny, i všechny judské muže, královy služebníky.
 • [1Kr 1, 10] Ale proroka Nátana, Benajáše, bohatýry a svého bratra Šalomouna nepozval.
 • [1Kr 1, 11] I řekl Nátan Bat-šebě, matce Šalomounově: "Neslyšela jsi, že se Adónijáš, syn Chagítin, stal králem? A David, náš pán, o tom neví.
 • [1Kr 1, 12] Pojď tedy, poradím ti, jak se zachráníš ty i tvůj syn Šalomoun.
 • [1Kr 1, 13] Nuže, vejdi ke králi Davidovi a zeptej se ho: ´Což jsi ty sám, králi, můj pane, nepřísahal své otrokyni: Tvůj syn Šalomoun bude po mně králem, ten dosedne na můj trůn? Proč se tedy stal králem Adónijáš?'
 • [1Kr 1, 14] Zatímco tam ještě budeš s králem mluvit, přijdu za tebou a potvrdím tvá slova."
 • [1Kr 1, 15] Bat-šeba tedy vešla do pokojíka ke králi. Král totiž byl už velmi starý a Šúnemanka Abíšag ho obsluhovala.
 • [1Kr 1, 16] Bat-šeba před králem padla na kolena a poklonila se mu. Král se otázal: "Co si přeješ?"
 • [1Kr 1, 17] Odpověděla mu: "Můj pane, ty jsi své otrokyni přísahal při Hospodinu, svém Bohu: 'Tvůj syn Šalomoun bude po mně králem, ten dosedne na můj trůn'.
 • [1Kr 1, 18] A hle, teď se stal králem Adónijáš, a ty, králi, můj pane, o tom nevíš.
 • [1Kr 1, 19] Už připravil obětní hod, býky a velké množství vykrmeného dobytka a bravu, a pozval všechny královy syny, kněze Ebjátara a velitele vojska Jóaba, ale tvého služebníka Šalomouna nepozval.
 • [1Kr 1, 20] K tobě, králi, můj pane, se upírají oči celého Izraele, abys jim oznámil, kdo po tobě dosedne na trůn krále, mého pána.
 • [1Kr 1, 21] Kdyby se stalo, že by král, můj pán, ulehl ke svým otcům, budeme tu stát já a můj syn Šalomoun jako hříšníci."
 • [1Kr 1, 22] Zatímco ještě mluvila s králem, přišel prorok Nátan.
 • [1Kr 1, 23] Oznámili králi: "Je tu prorok Nátan." Vstoupil před krále a klaněl se mu tváří až k zemi.
 • [1Kr 1, 24] Pak se Nátan otázal: "Králi, můj pane, což jsi řekl: 'Po mně bude králem Adónijáš, ten dosedne na můj trůn'?
 • [1Kr 1, 25] Dnes totiž sestoupil a připravil obětní hod, býky a množství vykrmeného dobytka a bravu, a pozval všechny královy syny i velitele vojska a kněze Ebjátara a oni s ním jedí a pijí a provolávají: 'Ať žije král Adónijáš!'
 • [1Kr 1, 26] Ale mne, tvého služebníka, ani kněze Sádoka a Benajáše, syna Jójadova, ani tvého služebníka Šalomouna nepozval.
 • [1Kr 1, 27] Pochází tento rozkaz vskutku od krále, mého pána? Neuvědomil jsi svého služebníka o tom, kdo po tobě dosedne na trůn, králi, můj pane."
 • [1Kr 1, 28] Král David odpověděl: "Zavolejte mi Bat-šebu." Vešla před krále a zůstala před ním stát.
 • [1Kr 1, 29] Král se zapřisáhl: "Jakože živ je Hospodin, který mě vykoupil z každého soužení,
 • [1Kr 1, 30] jak jsem ti přísahal při Hospodinu, Bohu Izraele, králem bude po mně tvůj syn Šalomoun, ten dosedne na můj trůn místo mne; učiním tak ještě dnes."
 • [1Kr 1, 31] Bat-šeba padla na kolena, poklonila se králi tváří k zemi a řekla: "Ať navěky žije král David, můj pán."
 • [1Kr 1, 32] Potom král David nařídil: "Zavolejte mi kněze Sádoka, proroka Nátana a Benajáše, syna Jójadova." Když předstoupili před krále,
 • [1Kr 1, 33] král jim řekl: "Vezměte s sebou služebníky svého pána, posaďte mého syna Šalomouna na mou mezkyni a doveďte ho dolů ke Gichónu.
 • [1Kr 1, 34] Tam ho kněz Sádok a prorok Nátan pomažou za krále nad Izraelem. Zatroubíte na polnici a budete volat: 'Ať žije král Šalomoun!'
 • [1Kr 1, 35] Pak půjdete za ním vzhůru a on přijde, dosedne na můj trůn a bude králem místo mne. Je to můj příkaz, aby on byl vévodou nad Izraelem i nad Judou."
 • [1Kr 1, 36] Benajáš, syn Jójadův, králi odpověděl: "Stane se! Tak rozhodl Hospodin, Bůh krále, mého pána.
 • [1Kr 1, 37] Jako byl Hospodin při králi, mém pánu, tak ať je při Šalomounovi a ať vyvýší jeho trůn nad trůn krále Davida, mého pána."
 • [1Kr 1, 38] Kněz Sádok, prorok Nátan a Benajáš, syn Jójadův, i Keretejci a Peletejci sešli dolů; Šalomouna posadili na mezkyni krále Davida a vedli ho ke Gichónu.
 • [1Kr 1, 39] Kněz Sádok vzal ze stanu Hospodinova roh s olejem a Šalomouna pomazal. Zatroubili na polnici a všechen lid provolal: "Ať žije král Šalomoun!"
 • [1Kr 1, 40] Všechen lid pak šel vzhůru za ním, pískal na píšťaly a převelice se radoval; země od toho hluku až pukala.
 • [1Kr 1, 41] Adónijáš a všichni pozvaní, kteří byli s ním, to uslyšeli, když hostina končila. Jóab zaslechl zvuk polnice a otázal se: "Co je to ve městě za velký halas?"
 • [1Kr 1, 42] Zatímco ještě mluvil, přišel Jónatan, syn kněze Ebjátara, a Adónijáš mu řekl: "Pojď, ty jsi statečný muž a jistě přinášíš dobrou zvěst."
 • [1Kr 1, 43] Ale Jónatan Adónijášovi odpověděl: "Naopak. Král David, náš pán, ustanovil za krále Šalomouna.
 • [1Kr 1, 44] Král s ním poslal kněze Sádoka, proroka Nátana a Benajáše, syna Jójadova, i Keretejce a Peletejce a posadili ho na královu mezkyni.
 • [1Kr 1, 45] Kněz Sádok a prorok Nátan ho u Gichónu pomazali za krále, a když šli odtamtud radostně vzhůru, město halasilo. To byl ten zvuk, který jste zaslechli.
 • [1Kr 1, 46] Šalomoun už dosedl na královský trůn.
 • [1Kr 1, 47] Královi služebníci přišli rovněž a dobrořečili našemu pánu, králi Davidovi: 'Ať tvůj Bůh učiní jméno Šalomounovo slavnějším než tvé jméno a ať vyvýší jeho trůn nad tvůj trůn.' A král se na svém lůžku poklonil.
 • [1Kr 1, 48] Poté král řekl: 'Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, že nám dal dnes toho, kdo bude sedět na mém trůnu, a že to mé oči vidí.'"
 • [1Kr 1, 49] Tu se všichni pozvaní, kteří byli při Adónijášovi, roztřásli, vstali a každý šel svou cestou.
 • [1Kr 1, 50] I Adónijáš vstal a ze strachu před Šalomounem šel a chytil se rohů oltáře.
 • [1Kr 1, 51] Šalomounovi oznámili: "Hle, Adónijáš se bojí krále Šalomouna, drží se rohů oltáře a říká: 'Ať mi dnes král Šalomoun odpřisáhne, že svého služebníka neusmrtí mečem.'"
 • [1Kr 1, 52] Šalomoun řekl: "Bude-li se chovat jako statečný muž, ani vlas mu nespadne na zem, bude-li však na něm shledáno něco zlého, zemře."
 • [1Kr 1, 53] Král Šalomoun ho dal odvést od oltáře a on přišel a poklonil se králi Šalomounovi. Šalomoun mu řekl: "Jdi do svého domu."
 • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu 1Kr do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
  Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
 • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
 • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
--

Reklama

--
© MS Software 2006 - 2009