Logo

Citát z Bible:

[Iz 42, 21] Pro vlastní spravedlnost se Hospodinu zalíbilo vyvýšit a zvelebit zákon. (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

 •    ,     -     

Citát

 • [1Pa 1, 1] Adam, Šét, Enóš,
 • [1Pa 1, 2] Kénan, Mahalalel, Jered,
 • [1Pa 1, 3] Henoch, Metúšelach, Lámech,
 • [1Pa 1, 4] Noe, Šém, Chám a Jefet.
 • [1Pa 1, 5] Synové Jefetovi: Gomer a Mágog a Mádaj, Jávan a Túbal, Mešek a Tíras.
 • [1Pa 1, 6] Synové Gomerovi: Aškenaz, Dífat a Togarma.
 • [1Pa 1, 7] Synové Jávanovi: Elíša a Taršíš, Kitejci a Ródanci.
 • [1Pa 1, 8] Synové Chámovi: Kúš a Misrajim, Pút a Kenaan.
 • [1Pa 1, 9] Synové Kúšovi: Seba, Chavila a Sabta, Raema a Sabteka. Synové Raemovi: 'eba a Dedán.
 • [1Pa 1, 10] Kúš pak zplodil Nimroda; ten se stal na zemi prvním bohatýrem.
 • [1Pa 1, 11] Misrajim zplodil Lúďany a Anámce, Lehábany a Naftúchany
 • [1Pa 1, 12] i Patrúsany a Kaslúchany - z nich vzešli Pelištejci - a Kaftórce.
 • [1Pa 1, 13] Kenaan zplodil Sidóna, svého prvorozeného, a Chéta,
 • [1Pa 1, 14] Jebúsejce, Emorejce a Girgašejce
 • [1Pa 1, 15] též Chivejce, Arkejce a Síňana,
 • [1Pa 1, 16] Arváďana, Semárce a Chamáťana.
 • [1Pa 1, 17] Synové Šémovi: Élam a Ašúr, Arpakšád a Lúd a Aram, Ús a Chůl, Geter a Mešek.
 • [1Pa 1, 18] Arpakšád zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera.
 • [1Pa 1, 19] Heberovi se narodili dva synové, jméno jednoho bylo Peleg (to je Rozčlenění), neboť za jeho dnů byla zeně rozčleněna, a jméno jeho bratra bylo Joktán.
 • [1Pa 1, 20] Joktán pak zplodil Almódada a Šelefa, Chasarmáveta a Jeracha,
 • [1Pa 1, 21] Hadórama, Úzala a Diklu,
 • [1Pa 1, 22] Ébala, Abímaela a Šebu,
 • [1Pa 1, 23] Ofíra, Chavílu a Jóbaba; ti všichni jsou synové Joktánovi.
 • [1Pa 1, 24] Šém, Arpakšád, Šelach,
 • [1Pa 1, 25] Heber, Peleg, Reú,
 • [1Pa 1, 26] Serúg, Náchor, Terach,
 • [1Pa 1, 27] Abram, to je Abraham.
 • [1Pa 1, 28] Synové Abrahamovi: Izák a Izmael.
 • [1Pa 1, 29] Toto jsou jejich rodopisy: Izmaelův prvorozený Nebajót, dále Kédar a Abdeel a Mibsám,
 • [1Pa 1, 30] Mišma a Dúma a Masa, Chadad a Téma,
 • [1Pa 1, 31] Jetúr, Náfiš a Kedma. To jsou synové Izmaelovi.
 • [1Pa 1, 32] Synové Abrahamovy ženiny Ketúry: ta porodila Zimrána a Jokšána, Medána a Midjána, Jišbáka a Šúacha. Synové Jokšánovi: 'eba a Dedán.
 • [1Pa 1, 33] Synové Midjánovi: Éfa a Éfer a Chanók, Abída a Eldáa; ti všichni jsou synové Ketúřini.
 • [1Pa 1, 34] Abraham zplodil Izáka. Synové Izákovi: Ezau a Izrael.
 • [1Pa 1, 35] Synové Ezauovi: Elífaz, Reúel a Jeúš, Jaelam a Kórach.
 • [1Pa 1, 36] Synové Elífazovi: Téman, Ómar, Sefí a Gátam, Kénaz a Timna a Amálek.
 • [1Pa 1, 37] Synové Reúelovi: Nachat, Zerach, Šama a Miza.
 • [1Pa 1, 38] Synové Seírovi: Lótan a Šóbal, Sibeón a Ana a Dišón, Eser a Díšan.
 • [1Pa 1, 39] Synové Lótanovi: Chorí a Hómam; Lótanova sestra byla Timna.
 • [1Pa 1, 40] Synové Šóbalovi: Alján a Manachat a Ébal, Šefí a Ónam. Synové Sibeónovi: Aja a Ana.
 • [1Pa 1, 41] Synové Anovi: Dišón. Synové Dišónovi: Chamrán a Ešbán, Jitrán a Keran.
 • [1Pa 1, 42] Synové Eserovi: Bilhán a Zaavan a Jaakan. Synové Díšanovi: Ús a Aran.
 • [1Pa 1, 43] Toto jsou králové, kteří kralovali v edómské zemi, dříve než kraloval král synům izraelským: Bela, syn Beórův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba.
 • [1Pa 1, 44] Když Bela zemřel, stal se po něm králem Jóbab, syn Zerachův, z Bosry.
 • [1Pa 1, 45] Když zemřel Jóbab, stal se po něm králem Chušam z témanské země.
 • [1Pa 1, 46] Když zemřel Chušam, stal se po něm králem Hadad, syn Bedadův, který porazil Midjána na Moábském poli. Jeho město se jmenovalo Avít.
 • [1Pa 1, 47] Když zemřel Hadad, stal se po něm králem Samla z Masreky.
 • [1Pa 1, 48] Když zemřel Samla, stal se po něm králem Šaúl z Rechobótu nad Řekou.
 • [1Pa 1, 49] Když zemřel Šaúl, stal se po něm králem Baal-chanan, syn Akbórův.
 • [1Pa 1, 50] Když zemřel Baal-chanan, stal se po něm králem Hadad. Jeho město se jmenovalo Paí a jméno jeho ženy bylo Mehetabel; byla to dcera Matredy, vnučka Mé-zahabova.
 • [1Pa 1, 51] Když Hadad zemřel, stali se pohlaváry Edómu: pohlavár Timna, pohlavár Alja, pohlavár Jetet,
 • [1Pa 1, 52] pohlavár Oholíbama, pohlavár Ela, pohlavár Pínon,
 • [1Pa 1, 53] pohlavár Kenaz, pohlavár Téman, pohlavár Mibsár,
 • [1Pa 1, 54] pohlavár Magdíel a pohlavár Iram. To byli edómští pohlaváři.
 • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu 1Pa do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
  Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
 • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
 • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
--

Reklama

--
© MS Software 2006 - 2009