Logo

Citát z Bible:

[Z 115, 13] žehná těm, kteří se bojí Hospodina, jak malým, tak velkým. (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

 •    ,     -     

Citát

 • [1Pa 6, 1] Synové Léviho: Geršóm, Kehat a Merarí.
 • [1Pa 6, 2] Toto jsou jména synů Geršómových: Libní a Šimeí.
 • [1Pa 6, 3] Synové Kehatovi: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzíel.
 • [1Pa 6, 4] Synové Merarího: Machlí a Muší. To jsou čeledi Léviho podle otcovských rodů.
 • [1Pa 6, 5] Ke Geršómovi patří: jeho syn Libní, jeho syn Jachat, jeho syn Zima,
 • [1Pa 6, 6] jeho syn Jóach, jeho syn Idó, jeho syn Zerach, jeho syn Jeotraj.
 • [1Pa 6, 7] Synové Kehatovi: jeho syn Amínadab, jeho syn Kórach, jeho syn Asír,
 • [1Pa 6, 8] jeho syn Elkána, jeho syn Ebjásaf, jeho syn Asír,
 • [1Pa 6, 9] jeho syn Tachat, jeho syn Uríel, jeho syn Uzijáš, jeho syn Šaúl.
 • [1Pa 6, 10] A synové Elkánovi: Amasaj a Achímót.
 • [1Pa 6, 11] Elkána: Synové Elkánovi: jeho syn Sófaj, jeho syn Nachat,
 • [1Pa 6, 12] jeho syn Elíab, jeho syn Jerócham, jeho syn Elkána.
 • [1Pa 6, 13] A synové Samuelovi: prvorozený Vašní a Abijáš.
 • [1Pa 6, 14] Synové Merarího: Machlí, jeho syn Libní, jeho syn Šimeí, jeho syn Uza,
 • [1Pa 6, 15] jeho syn Šimea, jeho syn Chagijáš, jeho syn Asajáš.
 • [1Pa 6, 16] Toto jsou ti, které ustanovil David, aby zpívali v domě Hospodinově od chvíle, kdy tam spočinula schrána.
 • [1Pa 6, 17] Přisluhovali zpěvem před příbytkem stanu setkávání až do doby, kdy Šalomoun vybudoval v Jeruzalémě dům Hospodinův. Ve své službě stáli podle svého pořádku.
 • [1Pa 6, 18] Ti, kteří tu stáli, a jejich synové: Ze synů Kehatových: Héman, zpěvák, syn Jóela, syna Samuela,
 • [1Pa 6, 19] syna Elkány, syna Jeróchama, syna Elíela, syna Tóacha,
 • [1Pa 6, 20] syna Súfa, syna Elkány, syna Machata, syna Amasaje,
 • [1Pa 6, 21] syna Elkány, syna Jóela, syna Azarjáše, syna Sefanjáše,
 • [1Pa 6, 22] syna Tachata, syna Asíra, syna Ebjásafa, syna Kóracha,
 • [1Pa 6, 23] syna Jishára, syna Kehata, syna Léviho, syna Izraelova.
 • [1Pa 6, 24] A jeho bratr Asaf, stojící mu po pravici, Asaf, syn Berekjáše, syna Šimey,
 • [1Pa 6, 25] syna Míkaela, syna Baasejáše, syna Malkijáše,
 • [1Pa 6, 26] syna Etního, syna Zeracha, syna Adajáše,
 • [1Pa 6, 27] syna Étana, syna Zimy, syna Šimeího,
 • [1Pa 6, 28] syna Jachata, syna Geršóma, syna Léviho.
 • [1Pa 6, 29] A jejich bratří, synové Merarího, kteří jim stáli po levici: Étan, syn Kišího, syna Abdího, syna Malúka,
 • [1Pa 6, 30] syna Chašabjáše, syna Amasjáše, syna Chilkijáše,
 • [1Pa 6, 31] syna Amsího, syna Baního, syna Šemera,
 • [1Pa 6, 32] syna Machlího, syna Mušího, syna Merarího, syna Léviho.
 • [1Pa 6, 33] A jejich bratří Lévijci byli pověřeni veškerou službou při příbytku Božího domu.
 • [1Pa 6, 34] Áron pak a jeho synové obraceli v dým, co bylo přinášeno na oltář pro zápalné oběti a na oltář pro kadidlo při veškerém díle ve velesvatyni, a vykonávali smírčí obřady za Izraele podle všeho toho, co přikázal Mojžíš, Boží služebník.
 • [1Pa 6, 35] Toto jsou synové Áronovi: jeho syn Eleazar, jeho syn Pinchas, jeho syn Abíšua,
 • [1Pa 6, 36] jeho syn Bukí, jeho syn Uzí, jeho syn Zerachjáš,
 • [1Pa 6, 37] jeho syn Merajót, jeho syn Amarjáš, jeho syn Achítúb,
 • [1Pa 6, 38] jeho syn Sádok, jeho syn Achímaas.
 • [1Pa 6, 39] A toto jsou jejich sídliště při jejich hradištích na jejich území, sídliště pro syny Áronovy, pro čeleď kehatskou, neboť jim připadl první los.
 • [1Pa 6, 40] Dali jim Chebrón v zemi judské s okolními pastvinami.
 • [1Pa 6, 41] Avšak pole u města a dvorce dali Kálebovi, synu Jefunovu.
 • [1Pa 6, 42] Synům Áronovým dali útočištná města Chebrón, Libnu s pastvinami, Jatír, Eštemóu s pastvinami,
 • [1Pa 6, 43] Chílez s pastvinami, Debír s pastvinami,
 • [1Pa 6, 44] Ašán s pastvinami a Bét-šemeš s pastvinami.
 • [1Pa 6, 45] Od pokolení Benjamínova dostali Gebu s pastvinami, Alemet s pastvinami a Anatót s pastvinami. Všech jejich měst pro jejich čeledi bylo třináct.
 • [1Pa 6, 46] Zbývající Kehatovci podle čeledí svého pokolení dostali losem deset měst od poloviny pokolení Manasesova.
 • [1Pa 6, 47] Geršómovci dostali pro své čeledi třináct měst od pokolení Isacharova, od pokolení Ašerova, od pokolení Neftalíova a od pokolení Manasesova v Bášanu.
 • [1Pa 6, 48] Meraríovci dostali losem pro své čeledi dvanáct měst od pokolení Rúbenova, od pokolení Gádova a od pokolení Zabulónova.
 • [1Pa 6, 49] Izraelci dali Léviovcům města s pastvinami.
 • [1Pa 6, 50] Od pokolení Judovců, od pokolení Šimeónovců a od pokolení Benjamínovců jim losem přidělili tato města, která uvedli jmenovitě.
 • [1Pa 6, 51] Některé z čeledí Kehatovců dostaly města od pokolení Efrajimova na jeho území.
 • [1Pa 6, 52] Přidělili jim útočištná města Šekem s pastvinami v pohoří Efrajimském, Gezer s pastvinami,
 • [1Pa 6, 53] Jokmeám s pastvinami, Bét-chorón s pastvinami,
 • [1Pa 6, 54] Ajalón s pastvinami a Gat-rimón s pastvinami.
 • [1Pa 6, 55] Od poloviny pokolení Manasesova dostaly zbývající čeledi Kehatovců Anér s pastvinami a Bileám s pastvinami.
 • [1Pa 6, 56] Geršómovci podle čeledí dostali od poloviny pokolení Manasesova Gólan v Bášanu s pastvinami a Aštarót s pastvinami.
 • [1Pa 6, 57] Od pokolení Isacharova Kedeš s pastvinami, Dobrat s pastvinami,
 • [1Pa 6, 58] Rámot s pastvinami a Aném s pastvinami.
 • [1Pa 6, 59] Od pokolení Ašerova Mášal s pastvinami, Abdón s pastvinami,
 • [1Pa 6, 60] Chúkok s pastvinami a Rechób s pastvinami.
 • [1Pa 6, 61] Od pokolení Neftalího Kedeš v Galileji s pastvinami, Chamón s pastvinami a Kirjatajim s pastvinami.
 • [1Pa 6, 62] Zbývající Meraríovci dostali od pokolení Zabulónova Rimónó s pastvinami, Tábor s pastvinami,
 • [1Pa 6, 63] na druhé straně Jordánu pak, na východ od Jordánu, proti Jerichu, od pokolení Rúbenova Beser ve stepi s pastvinami, Jahsu s pastvinami,
 • [1Pa 6, 64] Kedemót s pastvinami a Mefaat s pastvinami.
 • [1Pa 6, 65] A od pokolení Gádova Rámot v Gileádu s pastvinami, Machanajim s pastvinami,
 • [1Pa 6, 66] Chešbón s pastvinami a Jaezer s pastvinami.
 • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu 1Pa do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
  Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
 • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
 • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
--

Reklama

--
© MS Software 2006 - 2009