Logo

Citát z Bible:

[Z 63, 11] vydáni napospas meči za kořist šakalům padnou. (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

 •    ,     -     

Citát

 • [2Pa 1, 1] Šalomoun, syn Davidův, pevně vládl svému království a Hospodin, jeho Bůh, byl s ním a nesmírně jej vyvýšil.
 • [2Pa 1, 2] Šalomoun vydal rozkaz celému Izraeli, velitelům nad tisíci a nad sty, soudcům a všem předákům z celého Izraele, totiž představitelům rodů,
 • [2Pa 1, 3] a ubírali se, Šalomoun s celým shromážděním, na posvátné návrší v Gibeónu; tam byl Boží stan setkávání, který na poušti zhotovil Mojžíš, služebník Hospodinův.
 • [2Pa 1, 4] Boží schránu dal ovšem David přenést z Kirjat-jearímu na místo, které pro ni připravil v Jeruzalémě, kde pro ni postavil stan.
 • [2Pa 1, 5] Avšak bronzový oltář, který zhotovil Besaleel, syn Urího, syna Chúrova, umístil před Hospodinovým příbytkem a tam se ho Šalomoun se shromážděním dotazoval.
 • [2Pa 1, 6] Šalomoun tam před Hospodinem obětoval na bronzovém oltáři, který byl u stanu setkávání, obětoval na něm tisíc zápalných obětí.
 • [2Pa 1, 7] Té noci se Šalomounovi ukázal Bůh a řekl mu: "Žádej, co ti mám dát."
 • [2Pa 1, 8] Šalomoun Bohu odpověděl: "Ty jsi prokazoval velké milosrdenství mému otci Davidovi a mne jsi po něm ustanovil za krále.
 • [2Pa 1, 9] Nyní, Hospodine Bože, nechť se prokáže spolehlivost tvého slova daného mému otci Davidovi. Ty jsi mě přece ustanovil za krále nad lidem tak početným, jako je prach země.
 • [2Pa 1, 10] Dej mi tedy moudrost a umění, abych dovedl před tímto lidem vycházet a vcházet. Vždyť kdo by mohl soudit tento tvůj lid, jenž je tak četný?"
 • [2Pa 1, 11] Bůh Šalomounovi řekl: "Protože máš na srdci toto a nežádal jsi bohatství, skvosty ani slávu, ani bezživotí těch, kdo tě nenávidí, ba nežádal jsi ani dlouhý věk, ale požádal jsi pro sebe o moudrost a umění, jak soudit můj lid, nad nímž jsem tě ustanovil za krále,
 • [2Pa 1, 12] budou ti dány moudrost a umění, ale dám ti i bohatství, skvosty a slávu, takže se ti nevyrovná žádný z králů, kteří byli před tebou, ani z těch, co přijdou po tobě."
 • [2Pa 1, 13] Od stanu setkávání na posvátném návrší, které je v Gibeónu, přišel Šalomoun do Jeruzaléma a ujal se království nad Izraelem.
 • [2Pa 1, 14] Šalomoun nashromáždil vozy a jezdecké koně; měl tisíc čtyři sta vozů a dvanáct tisíc jezdeckých koní. Rozmístil je ve městech pro vozbu a u sebe v Jeruzalémě.
 • [2Pa 1, 15] Král měl v Jeruzalémě stříbra a zlata jako kamení a cedrů jako planých fíků, jakých roste mnoho v Přímořské nížině.
 • [2Pa 1, 16] Koně, které měl Šalomoun, přicházeli z Egypta. Karavany králových překupníků kupovaly stáda koní za pevnou cenu.
 • [2Pa 1, 17] Při návratu přiváželi z Egypta vůz za šest set šekelů stříbra a koně za sto padesát. Jejich prostřednictvím se tak vyváželi všem králům chetejským a aramejským.
 • [2Pa 1, 18] Šalomoun se rozhodl vybudovat dům Hospodinovu jménu a sobě dům královský.
 • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu 2Pa do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
  Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
 • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
 • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
--

Reklama

--
© MS Software 2006 - 2009