Logo

Citát z Bible:

[Joz 3, 6] Potom Jozue řekl kněžím: "Zvedněte schránu smlouvy a ubírejte se před lidem." I zvedli schránu smlouvy a šli před lidem. (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

 •    ,     -     

Citát

 • [2S 1, 1] Po Saulově smrti se David vrátil z vítězné bitvy s Amálekem a zůstal dva dny v Siklagu.
 • [2S 1, 2] Třetího dne přišel nějaký muž ze Saulova tábora s roztrženým šatem a s prstí na hlavě. Přišel k Davidovi, padl na zem a poklonil se.
 • [2S 1, 3] David se ho zeptal: "Odkud jdeš?" On mu řekl: "Unikl jsem z izraelského tábora."
 • [2S 1, 4] David se dále tázal: "Pověz, co se stalo?" On řekl, že lid utekl z bitvy, že také mnoho lidu padlo a našlo smrt, že i Saul a jeho syn Jónatan zahynuli.
 • [2S 1, 5] David se zeptal mládence, který mu to oznámil: "Jak víš, že zemřel Saul a jeho syn Jónatan?"
 • [2S 1, 6] Mládenec, který mu to oznámil, odvětil: "Náhodou jsem se ocitl v pohoří Gilbóa. A hle, Saul se opíral o své kopí a vozy a jezdci už na něj dotírali.
 • [2S 1, 7] Ještě se obrátil, spatřil mě a zavolal na mě. Ozval jsem se: 'Tu jsem.'
 • [2S 1, 8] Zeptal se: 'Kdo jsi?' Odvětil jsem mu: 'Jsem Amálekovec.'
 • [2S 1, 9] Vyzval mě: 'Postav se ke mně a usmrť mě, neboť mě svírá smrtelná křeč, ale ještě je ve mně život.'
 • [2S 1, 10] Postavil jsem se k němu a usmrtil jsem ho. Poznal jsem, že po svém pádu stejně nebude živ. Sňal jsem mu z hlavy královskou čelenku a z paže náramek a přinesl jsem je sem svému pánu."
 • [2S 1, 11] David uchopil svůj šat a roztrhl jej, stejně tak i všichni muži, kteří byli s ním.
 • [2S 1, 12] Naříkali, plakali a postili se až do večera pro Saula a pro jeho syna Jónatana i pro Hospodinův lid, pro dům izraelský, že padli mečem.
 • [2S 1, 13] David se zeptal mládence, který mu to oznámil: "Odkud jsi?" On řekl: "Jsem syn Amálekovského bezdomovce."
 • [2S 1, 14] David se na něj rozkřikl: "Jak to, že ses nebál vztáhnout ruku a zahubit Hospodinova pomazaného?"
 • [2S 1, 15] David zavolal jednoho z družiny a poručil: "Přistup a sraz ho!" A on ho ubil k smrti.
 • [2S 1, 16] David mu totiž řekl: "Krev, kterou jsi prolil, ať padne na tvou hlavu. Tvá ústa tě usvědčila, když jsi řekl: 'Já jsem usmrtil Hospodinova pomazaného.'"
 • [2S 1, 17] I zpíval David nad Saulem a nad jeho synem Jónatanem tento žalozpěv.
 • [2S 1, 18] Vyzval také Judejce, aby se při něm učili zacházet s lukem. Je zapsán v Knize Přímého.
 • [2S 1, 19] "Ozdoba tvá, Izraeli, na tvých návrších skolena leží. Tak padli bohatýři!
 • [2S 1, 20] Neoznamujte to v Gatu, nezvěstujte to v ulicích Aškalónu, ať se neradují dcery pelištejské, dcery neobřezanců ať nejásají.
 • [2S 1, 21] Hory v Gilbóe, rosa ani déšť ať na vás nesestoupí, ať se v oběť nepozdvihuje nic z vašich polí, neboť tam byl pohozen štít bohatýrů, štít Saulův, nepomazán olejem,
 • [2S 1, 22] nýbrž krví skolených a tukem bohatýrů. Jónatanův luk neselhal nikdy, Saulův meč doprázdna nebil.
 • [2S 1, 23] Saul a Jónatan, v životě hodni líbezné lásky, neodloučili se od sebe ani v smrti. Bývali nad orly bystřejší a nad lvy udatnější.
 • [2S 1, 24] Dcery izraelské, plačte pro Saula, který vás odíval karmínem a rozkošemi, jenž zlatou okrasou zdobil váš oděv.
 • [2S 1, 25] Tak padli bohatýři uprostřed boje, Jónatan na tvých návrších skolen!
 • [2S 1, 26] Stýská se mi po tobě, můj bratře Jónatane, byls ke mně pln něhy, tvá láska ke mně byla podivuhodnější nad lásku žen.
 • [2S 1, 27] Tak padli bohatýři, v zmar přišla válečná zbroj!"
 • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu 2S do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
  Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
 • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
 • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
--

Reklama

--
© MS Software 2006 - 2009