Logo

Citát z Bible:

[2Pa 10, 5] Rechabeám jim řekl: "Po třech dnech se opět ke mně vraťte." A lid se rozešel. (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

 •    ,     -     

Citát

 • [Abk 1, 1] Výnos, který přijal ve vidění prorok Abakuk.
 • [Abk 1, 2] Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, a ty neslyšíš. Úpím k tobě pro násilí, a ty nezachraňuješ.
 • [Abk 1, 3] Proč mi dáváš vidět ničemnosti a mlčky na trápení hledíš? Doléhají na mne zhouba a násilí, rozrostli se spory a sváry.
 • [Abk 1, 4] Proto je tak ochromen zákon a nikdy se neprosadí právo. Spravedlivého obkličuje svévolník, proto je právo tak překrouceno.
 • [Abk 1, 5] Pohleďte na pronárody, popatřte! Ustrnete údivem nad tím, co vykonám za vašich dnů. Nebudete věřit, až se o tom bude vypravovat.
 • [Abk 1, 6] Já totiž povolám Kaldejce, pronárod krutý a prchlivý, jenž projde široširou zemí, aby se zmocnil příbytků, které mu nepatří.
 • [Abk 1, 7] Je příšerný a hrozný, vyhlašuje vlastní svrchované právo.
 • [Abk 1, 8] Jeho koně jsou hbitější než levharti, dravější než vlci za večera; jeho jezdci uhánějí tryskem, jeho jízda se zdaleka žene, letí jako orlice, jež spěchá za kořistí.
 • [Abk 1, 9] Každý z nich se žene za násilím, dychtivě míří vpřed. Sebral zajatců jak písku.
 • [Abk 1, 10] Z králů si tropí žerty, hodnostáři jsou mu k smíchu, každé pevnosti se směje, nahrne prach a dobude ji.
 • [Abk 1, 11] Potom přelétne jak vítr a táhne dál obtížen vinou, za boha má vlastní sílu.
 • [Abk 1, 12] Cožpak nejsi od pradávna, Hospodine, svatý Bože můj? My nezemřeme. Hospodine, pověřil jsi ho soudem, Skálo, uložil jsi mu, aby trestal.
 • [Abk 1, 13] Tvé oči jsou čisté, nemohou se dívat na zlo a hledět na trápení. Proč tedy trpíš věrolomné, mlčíš, když svévolník pohlcuje spravedlivějšího?
 • [Abk 1, 14] Což jsi učinil lidstvo jako mořské ryby, jako havěť, nad níž nevládne nikdo?
 • [Abk 1, 15] On udicí vytahuje všechny a lapá je do své sítě, do svého nevodu je chytá. Proto se raduje a jásá.
 • [Abk 1, 16] Proto obětuje své síti a svému nevodu pálí kadidlo; neboť skrze ně se mu dostává výborného podílu a nejtučnějšího pokrmu.
 • [Abk 1, 17] Což bude svou síť vyprazdňovat bez přestání, bez soucitu vraždit pronárody?
 • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu Abk do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
  Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
 • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
 • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
--

Reklama

--
© MS Software 2006 - 2009