Logo

Citát z Bible:

[Mk 9, 42] "Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

 •    ,     -     

Citát

 • [Ag 1, 1] V druhém roce vlády krále Dareia, prvního dne šestého měsíce, stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea k judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtíelovu a k veleknězi Jóšuovi, synu Jósadakovu.
 • [Ag 1, 2] "Toto praví Hospodin zástupů: Tento lid říká: 'Ještě nepřišel čas, čas k budování Hospodinova domu.'"
 • [Ag 1, 3] I stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea:
 • [Ag 1, 4] "Je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách?
 • [Ag 1, 5] Nyní toto praví Hospodin zástupů: Vezměte si k srdci své cesty!
 • [Ag 1, 6] Sejete mnoho, a sklízí se málo. Jen jezte, nenasytíte se; jen pijte, žízeň neuhasíte; jen se oblékejte, nezahřejete se. Kdo se dává najmout za mzdu, ukládá ji do děravého váčku."
 • [Ag 1, 7] "Toto praví Hospodin zástupů: Vezměte si k srdci své cesty.
 • [Ag 1, 8] Vystupte na horu, přivezte dříví a budujte dům! V něm budu mít zalíbení, v něm se oslavím, praví Hospodin.
 • [Ag 1, 9] Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já rozvěji. Proč se to děje? je výrok Hospodina zástupů. Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům.
 • [Ag 1, 10] Proto nebe nad vámi zadrželo rosu a země zadržela svoji úrodu.
 • [Ag 1, 11] Přivolal jsem sucho na zemi i na hory, na obilí i na vinný mošt a na čerstvý olej, na všechno, co přináší role, také na lidi i na dobytek, na všechno, co se rukama vytěží."
 • [Ag 1, 12] Tehdy Zerubábel, syn Šealtíelův, a velekněz Jóšua, syn Jósadakův, i celý pozůstatek lidu uposlechli hlasu Hospodina, svého Boha, a slov proroka Agea, protože ho poslal Hospodin, jejich Bůh, a lid se začal bát Hospodina.
 • [Ag 1, 13] Hospodinův posel Ageus řekl z Hospodinova pověření lidu: "Já jsem s vámi, je výrok Hospodinův."
 • [Ag 1, 14] A Hospodin probudil ducha judského místodržitele Zerubábela, syna Šeltíelova, a ducha velekněze Jóšuy, syna Jósadakova, i ducha celého pozůstatku lidu. I přišli a dali se do díla na domě Hospodina zástupů, svého Boha,
 • [Ag 1, 15] dvacátého čtvrtého dne šestého měsíce druhého roku vlády krále Dareia.
 • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu Ag do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
  Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
 • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
 • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
--

Reklama

--
© MS Software 2006 - 2009