Logo

Citát z Bible:

[Z 32, 2] Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

 •    ,     -     

Citát

 • [Ex 1, 1] Toto jsou jména synů Izraelových, kteří přišli do Egypta s Jákobem
 • [Ex 1, 2] Rúben, Šimeón, Lévi a Juda,
 • [Ex 1, 3] Isachar, Zabulón a Benjamin,
 • [Ex 1, 4] Dan a Neftali, Gád a Ašer.
 • [Ex 1, 5] Všech, kdo vzešli z Jákobových beder, bylo sedmdesát. Josef už byl v Egyptě.
 • [Ex 1, 6] Potom zemřel Josef a všichni jeho bratři i celé to pokolení.
 • [Ex 1, 7] Ale Izraelci se rozplodili, až se to jimi hemžilo, převelice se rozmnožili a byli velice zdatní
 • [Ex 1, 8] V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl.
 • [Ex 1, 9] Ten řekl svému lidu: "Hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my.
 • [Ex 1, 10] Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí, bojoval by proti nám a odtáhl by ze země."
 • [Ex 1, 11] Ustanovili tedy nad ním dráby, aby jej ujařmovali robotou. Musel stavět faraónovi města pro sklady, Pitom a Raamses.
 • [Ex 1, 12] Avšak jakkoli jej ujařmovali, množil se a rozmáhal dále, takže měli z Izraelců hrůzu.
 • [Ex 1, 13] Proto začali Egypťané Izraelce surově zotročovat.
 • [Ex 1, 14] Ztrpčovali jim život tvrdou otročinou při výrobě cihel a všelijakou prací na poli. Všechnu otročinu, kterou na ně uvalili, jim ještě ztěžovali surovostí.
 • [Ex 1, 15] Egyptský král poručil hebrejským porodním bábám, z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Púa:
 • [Ex 1, 16] "Když budete pomáhat Hebrejkám při porodu a při slehnutí zjistíte, že to je syn, usmrťte jej
 • [Ex 1, 17] Avšak porodní báby se bály Boha a rozkazem egyptského krále se neřídily. Nechávaly hochy naživu.
 • [Ex 1, 18] Egyptský král si porodní báby předvolal a řekl jim: "Co to děláte, že necháváte hochy naživu?"
 • [Ex 1, 19] Porodní báby faraónovi odvětily: "Hebrejky nejsou jako ženy egyptské
 • [Ex 1, 20] Bůh pak těm porodním bábám prokazoval dobrodiní a lid se množil a byl velmi zdatný.
 • [Ex 1, 21] Protože se porodní báby bály Boha, požehnal jejich domům.
 • [Ex 1, 22] Ale farao všemu svému lidu rozkázal: "Každého syna, který se jim narodí, hoďte do Nilu
 • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu Ex do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
  Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
 • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
 • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
--

Reklama

--
© MS Software 2006 - 2009