Logo

Citát z Bible:

[Ez 6, 1] I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

 •    ,     -     

Citát

 • [Ex 9, 1] Hospodin řekl Mojžíšovi: "Předstup před faraóna a promluv k němu: Toto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužil!
 • [Ex 9, 2] Budeš-li se zdráhat jej propustit a zatvrdíš-li se proti nim ještě víc,
 • [Ex 9, 3] Tu na tvá stáda, která jsou na poli, na koně, na osly, na velbloudy, na skot i brav, dolehne Hospodinova ruka velmi těžkým morem.
 • [Ex 9, 4] Hospodin však bude podivuhodně rozlišovat mezi stády izraelskými a stády egyptskými, takže nezajde nic z toho, co patří Izraelcům.
 • [Ex 9, 5] Hospodin také určil lhůtu: Zítra toto učiní Hospodin v celé zemi."
 • [Ex 9, 6] A nazítří to Hospodin učinil. Všechna egyptská stáda pošla, ale z izraelských stád nepošel jediný kus.
 • [Ex 9, 7] Farao si to dal zjistit, a vskutku z izraelských stád nepošel jediný kus
 • [Ex 9, 8] Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi: "Naberte si plné hrsti sazí z pece a Mojžíš ať je rozhazuje faraónovi před očima směrem k nebi.
 • [Ex 9, 9] Bude z nich po celé egyptské zemi poprašek, který způsobí na lidech i na dobytku po celé egyptské zemi vředy hnisavých neštovic."
 • [Ex 9, 10] Nabrali tedy saze z pece, postavili se před faraóna a Mojžíš je rozhazoval směrem k nebi. Na lidech i na dobytku se objevily vředy hnisavých neštovic.
 • [Ex 9, 11] Ani věštci se nemohli postavit před Mojžíše pro vředy, neboť vředy byly na věštcích i na všech Egypťanech.
 • [Ex 9, 12] Hospodin však zatvrdil faraónovo srdce, takže je neposlechl, jak Hospodin Mojžíšovi předpověděl.
 • [Ex 9, 13] Hospodin řekl Mojžíšovi: "Za časného jitra se postav před faraóna. Řekneš mu: Toto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužil!
 • [Ex 9, 14] Tentokrát zasáhnu do srdce všemi svými údery tebe i tvé služebníky a tvůj lid, abys poznal, že na celé zemi není nikdo jako já.
 • [Ex 9, 15] Vždyť už tehdy, když jsem vztáhl ruku, abych bil tebe i tvůj lid morem, mohl jsi být vyhlazen ze země.
 • [Ex 9, 16] Avšak proto jsem tě zachoval, abych na tobě ukázal svou moc a aby se po celé zemi vypravovalo o mém jménu.
 • [Ex 9, 17] Stále jednáš proti mému lidu zpupně a nechceš jej propustit.
 • [Ex 9, 18] Proto spustím zítra v tuto dobu tak hrozné krupobití, jaké v Egyptě nebylo ode dne jeho vzniku až do nynějška.
 • [Ex 9, 19] Nuže, dej odvést do bezpečí svá stáda a všechno, co máš na poli. Všechny lidi i dobytek, vše, co bude zastiženo na poli a nebude shromážděno do domu, potluče krupobití, takže zemřou."
 • [Ex 9, 20] Kdo z faraónových služebníků se Hospodinova slova ulekl, zahnal své otroky a svá stáda do domů.
 • [Ex 9, 21] Kdo si slovo Hospodinovo nevzal k srdci, nechal své otroky a svá stáda na poli.
 • [Ex 9, 22] Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vztáhni svou ruku k nebi. Na celou egyptskou zemi dolehne krupobití, na lidi, na dobytek i na všecky polní byliny v egyptské zemi."
 • [Ex 9, 23] Když Mojžíš vztáhl svou hůl k nebi, dopustil Hospodin hromobití a krupobití. Na zemi padal oheň. Tak Hospodin spustil krupobití na egyptskou zemi.
 • [Ex 9, 24] Nastalo krupobití a uprostřed krupobití šlehal oheň
 • [Ex 9, 25] Krupobití otlouklo v celé egyptské zemi všechno, co bylo na poli, od lidí po dobytek
 • [Ex 9, 26] Jenom v zemi Gošenu, kde sídlili Izraelci, krupobití nebylo.
 • [Ex 9, 27] Tu si farao dal předvolat Mojžíše a Árona a řekl jim: "Opět jsem zhřešil. Hospodin je spravedlivý, a já i můj lid jsme svévolníci.
 • [Ex 9, 28] Proste Hospodina. Božího hromobití a krupobití je už dost. Propustím vás, nemusíte tu už dál zůstávat."
 • [Ex 9, 29] Mojžíš mu odvětil: "Jen co vyjdu z města, rozprostřu své dlaně k Hospodinu. Hromobití přestane a krupobití skončí, abys poznal, že země je Hospodinova.
 • [Ex 9, 30] Vím ovšem, že ty ani tvoji služebníci se stále ještě nebudete Hospodina Boha bát."
 • [Ex 9, 31] Potlučen byl len a ječmen, protože ječmen byl už v klasech a len nasazoval tobolky.
 • [Ex 9, 32] Pšenice a špalda však potlučeny nebyly, protože jsou pozdní.
 • [Ex 9, 33] Mojžíš vyšel od faraóna z města a rozprostřel dlaně k Hospodinu. Hromobití a krupobití přestalo a déšť už nezaplavoval zemi.
 • [Ex 9, 34] Když farao viděl, že přestal déšť a krupobití i hromobití, hřešil dále. Zůstal v srdci neoblomný, on i jeho služebníci.
 • [Ex 9, 35] Srdce faraónovo se zatvrdilo a Izraelce nepropustil, jak Hospodin skrze Mojžíše předpověděl.
 • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu Ex do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
  Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
 • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
 • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
--

Reklama

--
© MS Software 2006 - 2009