Logo

Citát z Bible:

[Est 2, 19] Když se podruhé shromažďovaly panny, seděl Mordokaj v královské bráně. (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

 •    ,     -     

Citát

 • [Gn 13, 1] I vystoupil Abram z Egypta se svou ženou a se vším, co měl, do Negebu; byl s ním i Lot.
 • [Gn 13, 2] Abram byl velice zámožný, měl stáda, stříbro i zlato.
 • [Gn 13, 3] Postupoval po stanovištích od Negebu až k Bét-elu, na místo mezi Bét-elem a Ajem, kde byl zprvu jeho stan,
 • [Gn 13, 4] k místu, kde předtím postavil oltář; tam vzýval Abram Hospodinovo jméno.
 • [Gn 13, 5] Také Lot, který putoval s Abramem, měl brav a skot i stany.
 • [Gn 13, 6] Země jim však nevynášela tolik, aby mohli sídlit pospolu, a jejich jmění bylo tak značné, že nemohli sídlit pohromadě.
 • [Gn 13, 7] Proto došlo k rozepři mezi pastýři stáda Abramova a pastýři stáda Lotova. Tehdy v zemi sídlili Kenaanci a Perizejci.
 • [Gn 13, 8] Tu řekl Abram Lotovi: "Ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži bratři.
 • [Gn 13, 9] Zdalipak není před tebou celá země? Odděl se prosím ode mne. Dáš-li se na levo, já se dám napravo. Dáš-li se ty napravo,já se dám nalevo."
 • [Gn 13, 10] Lot se rozhlédl a spatřil celý okrsek Jordánu směrem k Sóaru, že je celý zavlažován, že je jako zahrada Hospodinova, jako země egyptská. To bylo předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru.
 • [Gn 13, 11] Proto si Lot vybral celý okrsek Jordánu a odtáhl na východ. Tak se od sebe oddělili.
 • [Gn 13, 12] Abram se usadil v zemi kenaanské a Lot se usadil v městech toho okrsku a stanoval až u Sodomy.
 • [Gn 13, 13] Sodomští muži však byli před Hospodinem velice zlí a hříšní.
 • [Gn 13, 14] Poté, co se Lot od něho oddělil, řekl Hospodin Abramovi: "Rozhlédni se z místa, na němž jsi, pohlédni na sever i na jih, na výhod i na západ,
 • [Gn 13, 15] neboť celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až navěky.
 • [Gn 13, 16] A učiním, že tvého potomstva bude jako prachu země. Budeli kdo moci sečíst prach země, pak bude i tvé potomstvo sečteno.
 • [Gn 13, 17] Teď projdi křížem krážem tuto zemi, neboť ti ji dávám."
 • [Gn 13, 18] Hnul se tedy Abram se stany, přišel a usadil se při božišti Mamre, které je u Chebrónu. I tam vybudoval Hospodinu oltář.
 • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu Gn do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
  Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
 • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
 • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
--

Reklama

--
© MS Software 2006 - 2009