Logo

Citát z Bible:

[2S 1, 17] I zpíval David nad Saulem a nad jeho synem Jónatanem tento žalozpěv. (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

 •    ,     -     

Citát

 • [Jl 1, 1] Slovo Hospodinovo, které se dostalo k Jóelovi, synu Petúelovu.
 • [Jl 1, 2] Slyšte to, starší, pozorně naslouchejte, všichni obyvatelé země: Stalo se něco takového za vašich dnů anebo za dnů vašich otců?
 • [Jl 1, 3] Vypravujte o tom svým synům a vaši synové svým synům a jejich synové dalšímu pokolení:
 • [Jl 1, 4] Co zbylo po housenkách, sežraly kobylky, co zbylo po kobylkách, sežrali brouci, co zbylo po broucích, sežrala jiná havěť.
 • [Jl 1, 5] Vystřízlivějte, opilci, a plačte! Kvílejte, všichni pijani vína, že je vám mladé víno odtrženo od úst.
 • [Jl 1, 6] Vždyť na mou zemi vytáhl pronárod mocný a nesčíslný; má zuby lví, tesáky jako lvice.
 • [Jl 1, 7] Zpustošil mou vinnou révu, polámal můj fíkovník, kůru z něho sloupal a pohodil, způsobil, že vinné výhonky zežloutly.
 • [Jl 1, 8] Kvílej, jako panna oděná žíněnou suknicí kvílí pro ženicha svého mládí.
 • [Jl 1, 9] Obětní dary a úlitby jsou odtrženy od Hospodinova domu; truchlí kněží, sluhové Hospodinovi.
 • [Jl 1, 10] Pole je popleněno, truchlí role; je popleněno obilí, vyschl mošt, došel čerstvý olej.
 • [Jl 1, 11] Oráči se hanbí, vinaři kvílejí pro pšenici a ječmen; sklizeň na poli přišla nazmar.
 • [Jl 1, 12] Vinná réva uschla, zvadl fíkovník, granátový strom i datlovník a jabloň, všechno polní stromoví je suché. Lidským synům vyschl zdroj veselí.
 • [Jl 1, 13] Kněží, opásejte se k naříkání, kvílejte, sluhové oltáře, vejděte, nocujte v žíněných suknicích, sluhové mého Boha, neboť dům vašeho Boha je zbaven obětních darů a úliteb.
 • [Jl 1, 14] Uložte půst, svolejte slavnostní shromáždění, shromážděte starší, všechny obyvatele země, do domu Hospodina, svého Boha, a úpěte k Hospodinu.
 • [Jl 1, 15] Běda, ten den! Blízko je den Hospodinův! Přivalí se jako zhouba od Všemohoucího.
 • [Jl 1, 16] Což nám není přímo před očima odtržen pokrm, od domu našeho Boha radost a jásot?
 • [Jl 1, 17] Zrno zaschlo pod hroudami, sklady jsou zpustošené, sýpky rozbořené, obilí uschlo.
 • [Jl 1, 18] Jak těžce oddychuje dobytek! Stáda skotu se plaší, nemají pastvu; stáda bravu se plouží.
 • [Jl 1, 19] K tobě, Hospodine, volám. Stepní pastviny pozřel oheň, všechno polní stromoví sežehl plamen.
 • [Jl 1, 20] Dobytek na poli po tobě prahne, v potocích vyschla voda, stepní pastviny pozřel oheň.
 • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu Jl do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
  Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
 • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
 • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
--

Reklama

--
© MS Software 2006 - 2009