Logo

Citát z Bible:

[Pr 23, 22] Poslouchej otce, on tě zplodil, a matkou nepohrdej, když zestárla. (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

 •    ,     -     

Citát

 • [Jon 1, 1] Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amítajovu:
 • [Jon 1, 2] "Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář."
 • [Jon 1, 3] Ale Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše, pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy a vyhledal loď, která plula do Taršíše. Zaplatil za cestu a vstoupil na loď, aby se s nimi plavil do Taršíše, pryč od Hospodina.
 • [Jon 1, 4] I uvrhl Hospodin na moře veliký vítr a na moři se rozpoutala veliká bouře. Lodi hrozilo ztroskotání.
 • [Jon 1, 5] Lodníci se báli a úpěli každý ke svému bohu a vrhali do moře předměty, které měli na lodi, aby jí odlehčili. Ale Jonáš sestoupil do podpalubí, ulehl a tvrdě usnul.
 • [Jon 1, 6] Přišel k němu velitel lodi a řekl mu: "Co je s tebou, ospalče! Vstaň a volej k svému bohu! Snad si nás tvůj bůh povšimne a nezahyneme."
 • [Jon 1, 7] Zatím se lodníci mezi sebou smluvili: "Pojďte, budeme losovat a poznáme, kvůli komu nás postihlo toto neštěstí." Losovali tedy a los padl na Jonáše.
 • [Jon 1, 8] Řekli mu: "Pověz nám, kvůli komu nás postihlo toto neštěstí. Čím se zabýváš? Odkud přicházíš? Z které země, z kterého lidu?"
 • [Jon 1, 9] Odpověděl jim: "Jsem Hebrej a bojím se Hospodina, Boha nebes, který učinil moře i pevninu."
 • [Jon 1, 10] Tu padla na ty muže veliká bázeň a řekli mu: "Cos to udělal?" Dozvěděli se totiž, že prchá od Hospodina, sám jim to pověděl.
 • [Jon 1, 11] Zeptali se ho: "Co teď s tebou máme udělat, aby nás moře nechalo napokoji?" Neboť moře se stále více bouřilo.
 • [Jon 1, 12] Odpověděl jim: "Vezměte mě a uvrhněte do moře, a moře vás nechá napokoji. Vím, že vás tahle veliká bouře přepadla kvůli mně."
 • [Jon 1, 13] Ti muži však veslovali, aby se vrátili na pevninu, ale marně. Moře se proti nim bouřilo stále víc.
 • [Jon 1, 14] Volali tedy k Hospodinu: "Prosíme, Hospodine, ať nezahyneme pro život tohoto muže, nestíhej nás za nevinnou krev. Ty jsi Hospodin, jak si přeješ, tak činíš."
 • [Jon 1, 15] I vzali Jonáše a uvrhli ho do moře. A moře přestalo běsnit.
 • [Jon 1, 16] Na ty muže padla veliká bázeň před Hospodinem. Přinesli Hospodinu oběť a zavázali se sliby.
 • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu Jon do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
  Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
 • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
 • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
--

Reklama

--
© MS Software 2006 - 2009