Logo

Citát z Bible:

[Jr 48, 19] Stůj na cestě a vyhlížej, ty, jež bydlíš v Aróeru. Ptej se toho, kdo utekl, a té, která unikla. Zeptej se: 'Co se stalo?' (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

 •    ,     -     

Citát

 • [Lv 1, 1] I zavolal Hospodin Mojžíše a promluvil k němu ze stanu setkávání:
 • [Lv 1, 2] "Mluv k synům Izraele a řekni jim: Když někdo z vás přinese dar Hospodinu, přinese svůj dar z dobytka, ze skotu nebo z bravu.
 • [Lv 1, 3] Jestliže jeho darem bude zápalná oběť ze skotu, převede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do stanu setkávání, aby došel zalíbení před Hospodinem.
 • [Lv 1, 4] Vloží ruku na hlavu zápalné oběti; ta mu získá zalíbení a prostí ho viny.
 • [Lv 1, 5] Dobytče pak porazí před Hospodinem a Áronovci, kněží, přinesou krev o oběť; krví pokropí dokola oltář, který je u vchodu do stanu setkávání.
 • [Lv 1, 6] Stáhne kůži ze zápalné oběti a rozseká oběť na díly.
 • [Lv 1, 7] Synové kněze Árona vloží na oheň a na oheň narovnají dříví.
 • [Lv 1, 8] Díly, hlavu a tuk narovnají pak Áronovci, kněží, na dříví, které je na ohni na oltáři.
 • [Lv 1, 9] Vnitřnosti však a hnáty omyje kněz vodou a všechno obrátí na oltáři v obětní dým. To bude zápalná oběť; jako oběť ohnivá bude libou vůní pro Hospodina.
 • [Lv 1, 10] Jestliže jeho dar pro zápalnou oběť bude z bravu, z ovcí nebo z koz, převede samce bez vady.
 • [Lv 1, 11] Porazí ho před Hospodinem při severní straně oltáře a Áronovci, kněží, pokropí jeho krví oltář dokola.
 • [Lv 1, 12] Rozseká oběť na díly i s hlavou a s tukem a kněz to narovná na dříví, které je na ohni na oltáři.
 • [Lv 1, 13] Vnitřnosti však a hnáty omyje kněz vodou; všechno přinese v oběť a na oltáři obrátí v obětní dým. To bude zápalná oběť; jako oběť ohnivá bude libou vůní pro Hospodina.
 • [Lv 1, 14] Jestliže jeho darem Hospodinu bude zápalná oběť z ptactva, přinese svůj dar z hrdliček nebo z holoubat.
 • [Lv 1, 15] Kněz přinese ptáče k oltáři, nehtem mu natrhne hlavu a na oltáři obrátí v obětní dým; jeho krev nechá vykapat na stěnu oltáře.
 • [Lv 1, 16] Odstraní vole s vývržkem a pohodí to k východní straně oltáře, kde je popel z tuku.
 • [Lv 1, 17] Pak mu kněz natrhne křídla, ale neodtrhne je; a na oltáři je obrátí v obětní dým na ohni ze dříví. To bude zápalná oběť; jako oběť ohnivá bude libou vůní pro Hospodina.
 • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu Lv do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
  Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
 • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
 • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
--

Reklama

--
© MS Software 2006 - 2009