Logo

Citát z Bible:

[Ez 22, 5] Blízké i daleké se ti budem posmívat pro nečisté jméno a velké zmatky. (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

 •    ,     -     

Citát

 • [Mal 1, 1] Výnos. Slovo Hospodinovo o Izraeli skrze Malachiáše.
 • [Mal 1, 2] "Zamiloval jsem si vás, praví Hospodin. Vy však se ptáte: 'Kde je důkaz, že náš miluješ?' Což nebyl Ezau Jákobův bratr? je výrok Hospodinův. Jákoba jsem si zamiloval,
 • [Mal 1, 3] Ezaua však nenávidím. Proto jsem obrátil v poušť jeho hory, jeho dědictví v step pro šakaly."
 • [Mal 1, 4] žíká-li Edóm: "Jsme zničeni, avšak na troskách budeme znovu stavět", praví Hospodin zástupů toto: "Jen ať si stavějí, já budu bořit." I nazvou je územím zvůle, lidem, na který Hospodin navěky zanevřel hněvu.
 • [Mal 1, 5] Na vlastní oči to spatříte a řeknete sami: "Hospodin je veliký i za pomezím Izraele."
 • [Mal 1, 6] Syn ctí svého otce a služebník svého pána. "Jsem-li Otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň přede mnou, praví Hospodin zástupů vám, kněží, kteří zlehčujete mé jméno. Ptáte se: 'Čím zlehčujeme tvé jméno?'
 • [Mal 1, 7] Přinášíte na můj oltář poskvrněný chléb a ptáte se: 'Čím jsme tě poskvrnili?' Tím, že říkáte, že Hospodinův stůl není třeba brát vážně.
 • [Mal 1, 8] Když přivádíte k oběti slepé zvíře, to není nic zlého? Když přivádíte kulhavé a nemocné, to není nic zlého? Jen to dones svému místodržiteli, získáš-li tak jeho přízeň a přijme-li tě, praví Hospodin zástupů.
 • [Mal 1, 9] Tak tedy proste Boha o shovívavost, aby se nad námi smiloval. Vlastní rukou jste to činívali. Cožpak mohu někoho z vás přijmout? praví Hospodin zástupů.
 • [Mal 1, 10] Kéž by se mezi vámi našel někdo, kdo by zavřel dveře, abyste marně nezapalovali na mém oltáři oheň! Nemám ve vás zalíbení, praví Hospodin zástupů, a dary z vaší ruky jsem si neoblíbil.
 • [Mal 1, 11] Od východu slunce až na západ bude mé jméno veliké mezi pronárody. Na každém místě budou přinášet mému jménu kadidlo a čistý obětní dar. Zajisté bude mé jméno veliké mezi pronárody, praví Hospodin zástupů.
 • [Mal 1, 12] Ale vy je znesvěcujete, když říkáte, že Panovníkův stůl je možno poskvrňovat, a to, co je na něm, obětovaný pokrm, není třeba brát vážně.
 • [Mal 1, 13] žíkáte: 'Ach, nač se trápit?' a vše odbýváte, praví Hospodin zástupů. Přinášíte, co bylo vzato násilím, kulhavé i nemocné přinášíte jako obětní dar. Což si mohu oblíbit, co je z vaší ruky? praví Hospodin.
 • [Mal 1, 14] Buď proklet chytrák, jenž má ve svém stádu samce, a složí-li slib, obětuje Panovníku zvíře vykleštěné. Neboť já jsem velkký Král, praví Hospodin zástupů, mé jméno budí mezi pronárody bázeň."
 • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu Mal do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
  Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
 • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
 • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
--

Reklama

--
© MS Software 2006 - 2009