Logo

Citát z Bible:

[Mt 25, 25] Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří." (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

 •    ,     -     

Citát

 • [Mk 1, 1] Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího.
 • [Mk 1, 2] Je psáno u proroka Izaiáše: "Hle, já posílám posla před tvou tváří, by ti připravil cestu.
 • [Mk 1, 3] Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!"
 • [Mk 1, 4] To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: "Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů."
 • [Mk 1, 5] Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu.
 • [Mk 1, 6] Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel.
 • [Mk 1, 7] A kázal: "Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi.
 • [Mk 1, 8] Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým.
 • [Mk 1, 9] V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn.
 • [Mk 1, 10] V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj.
 • [Mk 1, 11] A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil."
 • [Mk 1, 12] A hned ho Duch vyvedl na poušť.
 • [Mk 1, 13] Byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel; byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali.
 • [Mk 1, 14] Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium.
 • [Mk 1, 15] Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu."
 • [Mk 1, 16] Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři.
 • [Mk 1, 17] Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí."
 • [Mk 1, 18] Ihned opustili sítě a šli za ním.
 • [Mk 1, 19] O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana; ti byli na lodi a spravovali sítě.
 • [Mk 1, 20] Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním.
 • [Mk 1, 21] Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagógy a učil.
 • [Mk 1, 22] I žasli nad jeho učením, neboť učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci.
 • [Mk 1, 23] V jejich synagóze byl právě člověk, posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl:
 • [Mk 1, 24] "Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi svatý Boží."
 • [Mk 1, 25] Ale Ježíš mu pohrozil: "Umlkni a vyjdi z něho!"
 • [Mk 1, 26] Nečistý duch jím zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel.
 • [Mk 1, 27] Všichni užasli a jeden druhého se ptali: "Co to je? Nové učení plné moci - i nečistým duchům přikáže, a poslechnou ho."
 • [Mk 1, 28] A pověst o něm se rychle rozšířila po celé galilejské krajině.
 • [Mk 1, 29] Když vyšel ze synagógy, vstoupil s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova.
 • [Mk 1, 30] Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli.
 • [Mk 1, 31] Přistoupil k ní, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila a ona je obsluhovala.
 • [Mk 1, 32] Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé.
 • [Mk 1, 33] Celé město se shromáždilo u dveří.
 • [Mk 1, 34] I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal. A nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je.
 • [Mk 1, 35] Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil.
 • [Mk 1, 36] Šimon a jeho druhové se pustili za ním.
 • [Mk 1, 37] Když ho nalezli, řekli: "Všichni tě hledají."
 • [Mk 1, 38] Řekne jim: "Pojďte jinam do okolních městeček, abych i tam kázal, nebo proto jsem vyšel."
 • [Mk 1, 39] A tak šel, kázal v jejich synagógách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy.
 • [Mk 1, 40] Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: "Chceš-li, můžeš mě očistit."
 • [Mk 1, 41] Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čist."
 • [Mk 1, 42] A hned se jeho malomocenství ztratilo a byl očištěn.
 • [Mk 1, 43] Ježíš mu pohrozil, poslal jej ihned pryč
 • [Mk 1, 44] a nařídil mu: "Ne, abys někomu něco říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co Mojžíš přikázal - jim na svědectví."
 • [Mk 1, 45] On však odešel a mnoho o tom vyprávěl a rozhlašoval, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstal venku na opuštěných místech. A chodili k němu odevšad.
 • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu Mk do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
  Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
 • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
 • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
--

Reklama

--
© MS Software 2006 - 2009