Logo

Citát z Bible:

[Nu 9, 20] Někdy však byl oblak nad příbytkem jen několik dní. Na Hospodinův rozkaz tábořili, na Hospodinův rozkaz táhli dál. (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

 •    ,     -     

Citát

 • [Mk 16, 1] Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat.
 • [Mk 16, 2] Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šly k hrobu.
 • [Mk 16, 3] žíkaly si mezi sebou: "Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?"
 • [Mk 16, 4] Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen; a byl velmi veliký.
 • [Mk 16, 5] Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se.
 • [Mk 16, 6] Řekl jim: "Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položily.
 • [Mk 16, 7] Ale jděte, řekněte učedníkům, zvláště Petrovi: "Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám řekl.""
 • [Mk 16, 8] Ženy šly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekly, neboť se bály.
 • [Mk 16, 9] Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů.
 • [Mk 16, 10] Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali.
 • [Mk 16, 11] Ti, když uslyšeli, že žije a že se jí ukázal, nevěřili.
 • [Mk 16, 12] Potom se zjevil v jiné podobě dvěma z nich cestou, když šli na venkov.
 • [Mk 16, 13] Ti to šli oznámit ostatním; ale ani těm nevěřili.
 • [Mk 16, 14] Konečně se zjevil samým jedenácti, když byli u stolu; káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného.
 • [Mk 16, 15] A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
 • [Mk 16, 16] Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
 • [Mk 16, 17] Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
 • [Mk 16, 18] budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je."
 • [Mk 16, 19] Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.
 • [Mk 16, 20] Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.
 • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu Mk do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
  Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
 • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
 • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
--

Reklama

--
© MS Software 2006 - 2009