Logo

Citát z Bible:

[Jb 18, 12] Ať vychrtne jeho síla, bědy ať mu připraví pád! (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

 •    ,     -     

Citát

 • [Mt 1, 1] Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.
 • [Mt 1, 2] Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry,
 • [Mt 1, 3] Juda Farese a Záru z Támary, Fares měl syna Chesróma, Chesróm Arama.
 • [Mt 1, 4] Aram měl syna Amínadaba, Amínadab Naasona, Naason Salmóna,
 • [Mt 1, 5] Salmón měl syna Boaze z Rachaby, Boaz Obéda z Rút, Obéd Isaje
 • [Mt 1, 6] a Isaj Davida krále. David měl syna Šalomouna z ženy Uriášovy,
 • [Mt 1, 7] Šalomoun Roboáma, Roboám Abiu, Abia Asafa,
 • [Mt 1, 8] Asaf Jóšafata, Jóšafat Jórama, Jóram Uziáše.
 • [Mt 1, 9] Uziáš měl syna Jótama, Jótam Achaza, Achaz Ezechiáše,
 • [Mt 1, 10] Ezechiáš Manase, Manase měl syna Amose Amos Joziáše,
 • [Mt 1, 11] Joziáš Jechoniáše a jeho bratry za babylónského zajetí.
 • [Mt 1, 12] Po babylónském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela, Salatiel Zorobabela,
 • [Mt 1, 13] Zorobabel Abiuda, Abiud Eljakima, Eljakim Azóra
 • [Mt 1, 14] Azór Sádoka, Sádok Achima. Achim měl syna Eliuda,
 • [Mt 1, 15] Eliud Eleazara, Eleazar Mattana, Mattan Jákoba,
 • [Mt 1, 16] Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus.
 • [Mt 1, 17] Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy čtrnáct, od Davida po babylónské zajetí čtrnáct a od babylónského zajetí až po Krista čtrnáct.
 • [Mt 1, 18] Narození Ježíšovo událo se takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého.
 • [Mt 1, 19] Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají.
 • [Mt 1, 20] Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: "Josefe, syny Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.
 • [Mt 1, 21] Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů."
 • [Mt 1, 22] To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka:
 • [Mt 1, 23] "Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel", to jest přeloženo "Bůh s námi".
 • [Mt 1, 24] Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě.
 • [Mt 1, 25] Ale nežili spolu, dokud neporodila syna, a dal mu jméno Ježíš.
 • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu Mt do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
  Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
 • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
 • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
--

Reklama

--
© MS Software 2006 - 2009