Logo

Citát z Bible:

[Lv 7, 22] Hospodin promluvil k Mojžíšovi: (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

 •    ,     -     

Citát

 • [Na 1, 1] Výnos o Ninive. Kniha vidění Nahuma Elkóšského.
 • [Na 1, 2] Hospodin je Bůh žárlivý a mstitel. Mstitel je Hospodin, vládce rozhořčený. Pomstou stíhá Hospodin své protivníky, hněvem pronásleduje nepřátele.
 • [Na 1, 3] Hospodin je shovívavý a velkorysý, ale viníka bez trestu neponechá. Jeho cesta vede vichřicí a bouří, mračna jsou prach zvířený jeho nohama.
 • [Na 1, 4] Oboří se na moře a vysuší je, všechny řeky nechá vyschnout. Uvadá Bášan a Karmel, vadne i výhonek Libanónu.
 • [Na 1, 5] Hory se před ním třesou, pahorky se zmítají, země před jeho tváří se vzdouvá, svět a všichni, kteří na něm bydlí.
 • [Na 1, 6] Kdo odolá jeho hroznému hněvu? Kdo obstojí před jeho planoucím hněvem? Jeho rozhořčení sálá jak oheň, skály se před ním drolí.
 • [Na 1, 7] Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.
 • [Na 1, 8] Valící se povodní učiní konec tomuto místu, tma bude pronásledovat jeho nepřátele.
 • [Na 1, 9] Co zamýšlíte proti Hospodinu? On učiní konec. Soužení už podruhé nenastane.
 • [Na 1, 10] Zapletou se v hloží svými pitkami zpiti. Jako suché strniště budou zcela pozřeni ohněm.
 • [Na 1, 11] Z tebe vyšel ten, který zamýšlí proti Hospodinu zlé věci, ničemný rádce.
 • [Na 1, 12] Toto praví Hospodin: Ať si žijí sebepokojněji, ať je jich sebevíc, budou skoseni; ničemník zajde. Pokořoval jsem tě, Sijóne, už tě nebudu pokořovat.
 • [Na 1, 13] Jeho jařmo nyní přerazím a spadne z tebe, zpřetrhám tvá pouta.
 • [Na 1, 14] A proti tobě, Ašúre, vydává Hospodin příkaz: Nebude již nikoho, kdo by dále rozséval tvé jméno. Z domu tvých bohů vyhladím modly tesané i lité. Připravil jsem ti hrob. Jsi zlořečený.
 • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu Na do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
  Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
 • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
 • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
--

Reklama

--
© MS Software 2006 - 2009