Logo

Citát z Bible:

[Dt 12, 21] Když bude od tebe daleko místo, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam spočinulo jeho jméno, porazíš kus ze svého skotu či bravu, který ti dal Hospodin, jak jsem ti přikázal, a budeš jíst ve svých branách zcela podle své chuti. (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

 •    ,     -     

Citát

 • [Na 1, 1] Výnos o Ninive. Kniha vidění Nahuma Elkóšského.
 • [Na 1, 2] Hospodin je Bůh žárlivý a mstitel. Mstitel je Hospodin, vládce rozhořčený. Pomstou stíhá Hospodin své protivníky, hněvem pronásleduje nepřátele.
 • [Na 1, 3] Hospodin je shovívavý a velkorysý, ale viníka bez trestu neponechá. Jeho cesta vede vichřicí a bouří, mračna jsou prach zvířený jeho nohama.
 • [Na 1, 4] Oboří se na moře a vysuší je, všechny řeky nechá vyschnout. Uvadá Bášan a Karmel, vadne i výhonek Libanónu.
 • [Na 1, 5] Hory se před ním třesou, pahorky se zmítají, země před jeho tváří se vzdouvá, svět a všichni, kteří na něm bydlí.
 • [Na 1, 6] Kdo odolá jeho hroznému hněvu? Kdo obstojí před jeho planoucím hněvem? Jeho rozhořčení sálá jak oheň, skály se před ním drolí.
 • [Na 1, 7] Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.
 • [Na 1, 8] Valící se povodní učiní konec tomuto místu, tma bude pronásledovat jeho nepřátele.
 • [Na 1, 9] Co zamýšlíte proti Hospodinu? On učiní konec. Soužení už podruhé nenastane.
 • [Na 1, 10] Zapletou se v hloží svými pitkami zpiti. Jako suché strniště budou zcela pozřeni ohněm.
 • [Na 1, 11] Z tebe vyšel ten, který zamýšlí proti Hospodinu zlé věci, ničemný rádce.
 • [Na 1, 12] Toto praví Hospodin: Ať si žijí sebepokojněji, ať je jich sebevíc, budou skoseni; ničemník zajde. Pokořoval jsem tě, Sijóne, už tě nebudu pokořovat.
 • [Na 1, 13] Jeho jařmo nyní přerazím a spadne z tebe, zpřetrhám tvá pouta.
 • [Na 1, 14] A proti tobě, Ašúre, vydává Hospodin příkaz: Nebude již nikoho, kdo by dále rozséval tvé jméno. Z domu tvých bohů vyhladím modly tesané i lité. Připravil jsem ti hrob. Jsi zlořečený.
 • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu Na do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
  Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
 • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
 • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
--

Reklama

--
© MS Software 2006 - 2009