Logo

Citát z Bible:

[Neh 1, 5] žíkal jsem: "Ach, Hospodine, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, který zachováváš smlouvu a jsi milosrdný k těm, kdo tě milují a zachovávají tvá přikázání. (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

 •    ,     -     

Citát

 • [Nu 1, 1] Hospodin promluvil k Mojžíšovi na Sínajské poušti ve stanu setkávání prvního dne druhého měsíce ve druhém roce po jejich vyjití z egyptské země.
 • [Nu 1, 2] "Pořiďte soupis celé pospolitosti Izraelců podle čeledí otcovských rodů. Ve jmenném seznamu bude každý jednotlivec mužského pohlaví
 • [Nu 1, 3] od dvacetiletých výše, každý, kdo je v Izraeli schopen vycházet do boje. Ty a Áron je spočítáte po oddílech.
 • [Nu 1, 4] Za každé pokolení bude s vámi jeden muž, vždy představitel otcovského rodu.
 • [Nu 1, 5] Toto jsou jména mužů, kteří budou stát při vás: za Rúbenův kmen Elísúr, syn Šedeúrův,
 • [Nu 1, 6] za Šimeónův Šelumíel, syn Suríšadajův,
 • [Nu 1, 7] za Judův Nachšón, syn Amínadabův,
 • [Nu 1, 8] za Isacharův Netaneel, syn Súarův,
 • [Nu 1, 9] za Zabulónův Elíab, syn Chelónův,
 • [Nu 1, 10] za Josefovce, za Efrajimův kmen Elíšama, syn Amíhudův, za Manasesův Gamlíel, syn Pedásurův,
 • [Nu 1, 11] za Benjamínův Abídan, syn Gideóního,
 • [Nu 1, 12] Za Danův Achíezer, syn Amíšadajův,
 • [Nu 1, 13] za Ašerův Pagíel, syn Okranův,
 • [Nu 1, 14] za Gádův Eljásaf, syn Deúelův,
 • [Nu 1, 15] za Neftalíův Achíra, syn Énanův."
 • [Nu 1, 16] To byli zástupci pospolitosti, předáci otcovských pokolení; ti byli veliteli izraelských šiků.
 • [Nu 1, 17] Mojžíš a Áron přibrali tyto muže uvedené jménem.
 • [Nu 1, 18] Prvního dne druhého měsíce svolali celou pospolitost, aby všichni hlásili svůj původ podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán každý jednotlivec od dvacetiletých výše,
 • [Nu 1, 19] jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. Spočítal je na Sínajské poušti.
 • [Nu 1, 20] Synové Rúbena, Izraelova prvorozeného, byli uvedeni ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán každý jednotlivec mužského pohlaví od dvacetiletých výše, každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
 • [Nu 1, 21] Z Růbenova pokolení bylo povolaných do služby čtyřicet šest tisíc pět set.
 • [Nu 1, 22] Šimeónovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; z nich povolaní do služby byli zapsáni do jmenného seznamu, každý jednotlivec mužského pohlaví od dvacetiletých výše, každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
 • [Nu 1, 23] Z Šimeónova pokolení bylo povolaných do služby padesát devět tisíc tři sta.
 • [Nu 1, 24] Gádovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
 • [Nu 1, 25] Z Gádova pokolení bylo povolaných do služby čtyřicet pět tisíc šest set padesát.
 • [Nu 1, 26] Judovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
 • [Nu 1, 27] Z Judova pokolení bylo povolaných do služby sedmdesát čtyři tisíce šest set.
 • [Nu 1, 28] Isacharovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
 • [Nu 1, 29] Z Isacharova pokolení bylo povolaných do služby padesát čtyři tisíce čtyři sta.
 • [Nu 1, 30] Zabulónovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
 • [Nu 1, 31] Ze Zabulónova pokolení bylo povolaných do služby padesát sedm tisíc čtyři sta.
 • [Nu 1, 32] Josefovci: Efrajimovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
 • [Nu 1, 33] Z Efrajimova pokolení bylo povolaných do služby čtyřicet tisíc pět set.
 • [Nu 1, 34] Manasesovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
 • [Nu 1, 35] Z Manasesova pokolení bylo povolaných do služby třicet dva tisíce dvě stě.
 • [Nu 1, 36] Benjamínovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
 • [Nu 1, 37] Z Benjamínova pokolení bylo povolaných do služby třicet pět tisíc čtyři sta.
 • [Nu 1, 38] Danovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
 • [Nu 1, 39] Z Danova pokolení bylo povolaných do služby šedesát dva tisíce sedm set.
 • [Nu 1, 40] Ašerovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
 • [Nu 1, 41] Z Ašerova pokolení bylo povolaných do služby čtyřicet jeden tisíc pět set.
 • [Nu 1, 42] Neftalínovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
 • [Nu 1, 43] Z Neftalínova pokolení bylo povolaných do služby padesát tři tisíce čtyři sta.
 • [Nu 1, 44] To jsou povolaní do služby, které spočítali Mojžíš a Áron s izraelskými předáky; bylo jich dvanáct, po jednom z každého otcovského rodu.
 • [Nu 1, 45] Všech Izraelců povolaných do služby podle otcovských rodů od dvacetiletých výše, všech, kdo v Izraeli byli schopni vycházet do boje,
 • [Nu 1, 46] všech povolaných do služby bylo šest set tři tisíce pět set padesát.
 • [Nu 1, 47] Avšak lévijci podle svého otcovského pokolení mezi ně započteni nebyli.
 • [Nu 1, 48] Hospodin totiž promluvil k Mojžíšovi:
 • [Nu 1, 49] "Pokolení Léviho mezi Izraelce nezapočítáš ani nepořídíš jejich soupis.
 • [Nu 1, 50] Lévijce přidělíš k příbytku svědectví, ke všemu jeho nářadí i ke všemu, co k němu patří. Budou nosit příbytek a všechno jeho nářadí a budou u něho přisluhovat; budou tábořit kolem příbytku.
 • [Nu 1, 51] Než příbytek potáhne dál, lévijci jej složí; při táboření jej lévijci postaví. Přiblížili se někdo nepovolaný, zemře.
 • [Nu 1, 52] Izraelci však budou tábořit každý ve svém táboře, každý při svém praporu po oddílech.
 • [Nu 1, 53] Lévijci však budou tábořit kolem příbytku svědectví, aby na pospolitost Izraelců nedolehl hrozný hněv. Lévijci budou držet stráž u příbytku svědectví."
 • [Nu 1, 54] Izraelci učinili vše přesně tak, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi.
 • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu Nu do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
  Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
 • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
 • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
--

Reklama

--
© MS Software 2006 - 2009