Logo

Citát z Bible:

[Neh 13, 18] Což právě tak nejednali vaši otcové? Proto náš Bůh uvedl všechno toto zlé na nás a na toto město. A vy jej zase popouzíte k hněvu proti Izraeli tím, že znesvěcujete den odpočinku." (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

 •    ,     -     

Citát

 • [Rt 1, 1] Za dnů, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na Moábských polích.
 • [Rt 1, 2] Jmenoval se Elímelek, jeho žena Noemi a dva jeho synové Machlón a Kiljón. Byli to Efratejci z judského Betléma. Přišli na Moábská pole a přebývali tam.
 • [Rt 1, 3] Ale Noemin muž Elímelek zemřel a ona zůstala s oběma syny sama.
 • [Rt 1, 4] Ti se oženili s Moábkami. Jedna se jmenovala Orpa, druhá Rút. Sídlili tam asi deset let.
 • [Rt 1, 5] Oba, Machlón i Kiljón, rovněž zemřeli, a tak ta žena zůstala sama, bez dětí i bez muže.
 • [Rt 1, 6] Proto se přichystala se svými snachami k návratu z Moábských polí. Uslyšela totiž na Moábských polích, že Hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb.
 • [Rt 1, 7] Odešla tedy se svými snachami z místa, kde přebývala. Když se vracely do judské země,
 • [Rt 1, 8] vybídla cestou Noemi obě své snachy: "Jděte, vraťte se každá do domu své matky. Nechť vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste je vy prokazovaly zemřelým i mně.
 • [Rt 1, 9] Kéž vám Hospodin dá, abyste každá našla odpočinutí v domě svého muže." A políbila je. Rozplakaly se hlasitě
 • [Rt 1, 10] a namítaly jí: "Nikoli, vrátíme se s tebou k tvému lidu."
 • [Rt 1, 11] Ale Noemi jim domlouvala: "Jen se vraťte, mé dcery! Proč byste se mnou chodily? Cožpak mohu ještě zrodit syny, aby se stali vašimi muži?
 • [Rt 1, 12] Vraťte se, mé dcery, jděte! Vždyť už jsem na vdávání stará. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, a kdybych se hned této noci vdala a porodila syny,
 • [Rt 1, 13] čekaly byste proto, až by dospěli? Zdráhaly byste se proto vdát? Nikoli, mé dcery. Můj úděl je pro vás příliš trpký: Dolehla na mne Hospodinova ruka."
 • [Rt 1, 14] Tu se rozplakaly ještě hlasitěji. Orpa políbila svou tchyni na rozloučenou, avšak Rút se k ní přimkla.
 • [Rt 1, 15] Noemi jí řekla: "Hle, tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se také, následuj svou švagrovou!"
 • [Rt 1, 16] Ale Rút jí odvětila: "Nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem.
 • [Rt 1, 17] Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce! Rozdělí nás od sebe jen smrt."
 • [Rt 1, 18] Když Noemi viděla, že Rút je odhodlána jít s ní, přestala ji přemlouvat.
 • [Rt 1, 19] Tak šly obě, až došly do Betléma. Když přišly do Betléma, shluklo se kolem nich celé město. Ženy se ptaly: "Je toto Noemi?"
 • [Rt 1, 20] Odvětila jim: "Nenazývejte mě Noemi (to je Rozkošná). Nazývejte mě Mara (to je Trpká), neboť Všemohoucí mi připravil velmi trpký úděl.
 • [Rt 1, 21] Odcházela jsem s plnou náručí, ale Hospodin mě přivádí zpět s prázdnou. Jak byste mě mohly nazývat Noemi, když je Hospodin proti mně a když mi Všemohoucí určil zlý úděl?"
 • [Rt 1, 22] Tak se Noemi vrátila a s ní se navrátila z Moábských polí její snacha, moábská Rút. Přišly do Betléma, když začínala sklizeň ječmene.
 • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu Rt do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
  Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
 • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
 • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
--

Reklama

--
© MS Software 2006 - 2009