Logo

Citát z Bible:

[Dt 27, 11] Onoho dne Mojžíš lidu dále přikázal: (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

 •    ,     -     

Citát

 • [Sd 1, 1] Po Jozuově smrti se synové Izraele dotázali Hospodina: "Kdo z nás má vytáhnout do boje proti Kenaancům první?"
 • [Sd 1, 2] Hospodin odpověděl: "První potáhne Juda, do jeho rukou jsem dal zemi."
 • [Sd 1, 3] I vyzval Juda svého bratra Šimeóna: "Vytáhni se mnou do území, které mi bylo přiděleno losem, a budeme bojovat proti Kennancům. Já pak půjdu zase s tebou do území přiděleného tobě." Šimeón s ním tedy šel.
 • [Sd 1, 4] Juda vytáhl a Hospodin vydal Kenaance a Perizejce do jejich rukou. Pobili je v Bezeku, deset tisíc mužů.
 • [Sd 1, 5] V Bezeku zastihli také Adoní-bezeka a bojovali proti němu a pobili Kenaance a Perizejce.
 • [Sd 1, 6] Avšak Adoní-bezek utekl. Proto jej pronásledovali, chytili jej a uťali mu palce na rukou i u nohou.
 • [Sd 1, 7] Tu Adoní-bezek doznal: "Sedmdesát králů s uťatými palci na rukou i u nohou sbíralo drobty pod mým stolem. Jak jsem činíval, tak mi Bůh odplatil. Odvlekli jej do Jeruzaléma a tam zemřel.
 • [Sd 1, 8] Judovci bojovali proti Jeruzalému, dobyli jej, vybili ostřím meče a město vypálili.
 • [Sd 1, 9] Potom se vypravili do boje proti Kennancům, kteří byli usazeni na pohoří, v Negebu a v Přímořské nížině.
 • [Sd 1, 10] Tak se vydal Juda proti Kenaancům sídlícím v Chebrónu. Chebrón se předtím jmenoval Kirjat-arba. Pobili Šešaje, Achímana a Talmaje.
 • [Sd 1, 11] Odtud se vydal proti obyvatelům Debíru. Debír se předtím jmenoval Kirjat-sefer.
 • [Sd 1, 12] Káleb tenkrát prohlásil: "Kdo přepadne Kirjat-sefer a dobude jej, tomu dám za manželku svou dceru Aksu.
 • [Sd 1, 13] Dobyl jej Otníel, syn Kenazův, mladší bratr Kálebův; dal mu tedy svou dceru Aksu za manželku.
 • [Sd 1, 14] Když přišla, navedla jej, aby žádal jejího otce o pole. Sedla z osla. Káleb se jí otázal: "Co si přeješ?"
 • [Sd 1, 15] Odpověděla mu: "Obdař mě požehnáním! Když jsi mne provdal do jižního suchopáru, dej mi také vodní zřídla." Káleb jí tedy dal zřídla, horní a dolní.
 • [Sd 1, 16] Kénijci, synové Mojžíšova tchána, vytáhli z Palmového města spolu s Judovci do Judské stepi jižně od Aradu. Tam se usadili s lidem.
 • [Sd 1, 17] Juda však táhl se svým bratrem Šimeónem a pobili Kenaance sídlící v Sefatu. Zničili město jako klaté; proto mu dali jméno Chorma (to je Klatbě propadlé).
 • [Sd 1, 18] Juda dobyl také Gázu a její území, Aškalón a jeho území, Ekrón a jeho území.
 • [Sd 1, 19] Hospodin byl s Judou. Podrobil si pohoří, avšak nebyl s to podrobit si obyvatele doliny, protože měli železné vozy.
 • [Sd 1, 20] Kálebovi dali Chebrón, jak rozhodl Mojžíš; vyhnal odtud tři Anákovce.
 • [Sd 1, 21] Pokud však jde o Jebúsejce, obyvatele Jeruzaléma, nebyli Benjamínovci s to si je podrobit; proto až dodnes sídlí Jebúsejec v Jeruzalémě spolu s Benjamínovci.
 • [Sd 1, 22] Také dům Josefův vytáhl, a to k Bét-elu, a Hospodin byl s nimi.
 • [Sd 1, 23] Dům Josefův provedl v Bét-elu průzkum; město se předtím jmenovalo Lúz.
 • [Sd 1, 24] Hlídka spatřila muže vycházejícího z města a vyzvala ho: "Ukaž nám, kudy se dá vniknout do města, a my ti dáme milost."
 • [Sd 1, 25] Ukázal jim tedy, kudy se dá vniknout do města. Město vybili ostřím meče, ale toho muže i všechnu jeho čeleď propustili.
 • [Sd 1, 26] Muž se odebral do chetejské země a vystavěl město, kterému dal jméno Lúz; tak se jmenuje až dodnes.
 • [Sd 1, 27] Manases však nebyl s to podrobit si Bét-šeán a jeho vesnice ani Taanak a jeho vesnice ani obyvatele Dóru a jeho vesnic ani obyvatele Jibleámu a jeho vesnic ani obyvatele Megida a jeho vesnic, a to umožnilo Kennancům zůstat v té zemi.
 • [Sd 1, 28] Teprve když se Izrael vzmohl, podrobil Kenaance nuceným pracím, ale nebyl s to podrobit si je úplně.
 • [Sd 1, 29] Efraim nebyl s to podrobit si Kenaance sídlící v Gezeru; Kenaanci sídlili v Gezeru uprostřed nich.
 • [Sd 1, 30] Zabulón nebyl s to podrobit si obyvatele Kitrónu ani obyvatele Nahalólu; Kenaanci sídlili uprostřed nich, ale časem byli podrobeni nuceným pracím.
 • [Sd 1, 31] Ašer nebyl s to podrobit si obyvatele Aka ani obyvatele Sidónu, Achlábu, Akzíbu, Chelby, Afíku a Rechóbu.
 • [Sd 1, 32] Ašerovci sídlili uprostřed Kenaanců usedlých v zemi, protože nebyli s to si je podrobit.
 • [Sd 1, 33] Neftalí nebyl s to podrobit si obyvatele Bét-šemeše ani Bét-anaty; sídlil uprostřed Kenaanců usedlých v zemi, ale obyvatelé Bét-šemeše a Bét-anaty jím byli časem podrobeni nuceným pracím.
 • [Sd 1, 34] Danovce zatlačili Emorejci do hor a nedovolili jim sestoupit do doliny.
 • [Sd 1, 35] To umožnilo Emorejcům zůstat v Har-cheresu, v Ajalónu a v Šaalbímu. Když však vzrostla moc Josefova domu, byli podrobeni nuceným pracím.
 • [Sd 1, 36] Emorejská hranice vedla od Svahu štírů, od Skaliska nahoru.
 • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu Sd do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
  Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
 • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
 • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
--

Reklama

--
© MS Software 2006 - 2009