Logo

Citát z Bible:

[Mt 14, 10] a dal Jana v žaláři stít. (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

 •    ,     -     

Citát

 • [Za 1, 1] Osmého měsíce druhého roku vlády Dareiovy stalo se slovo Hospodinovo k proroku Zacharjášovi, synu Berekjáše, syna Idova:
 • [Za 1, 2] "Hospodin se hrozně rozlítil na vaše otce.
 • [Za 1, 3] Řekni jim tedy: Toto praví Hospodin zástupů: Obraťte se ke mně, je výrok Hospodina zástupů, a já se obrátím k vám, praví Hospodin zástupů.
 • [Za 1, 4] Nebuďte jako vaši otcové, k nimž volávali dřívější proroci: 'Toto praví Hospodin zástupů: Obraťte se přece od svých zlých cest a od svých zlých skutků!' Ale neposlechli, pozornost tomu nevěnovali, je výrok Hospodinův.
 • [Za 1, 5] Vaši otcové - kde jsou? A proroci - mohli žít věčně?
 • [Za 1, 6] Avšak moje slova a nařízení, která jsem přikázal svým služebníkům prorokům, nezasáhla snad vaše otce? I obrátili se a přiznali: 'Jak si Hospodin zástupů předsevzal, že s námi naloží podle našich cest a podle našich skutků, tak s námi naložil.'"
 • [Za 1, 7] Dvacátého čtvrtého dne jedenáctého měsíce, to je měsíce šebátu, druhého roku vlády Dareiovy, stalo se slovo Hospodinovo k proroku Zacharjášovi, synu Berekjáše, syna Idova.
 • [Za 1, 8] V noci jsem viděl, hle, muž sedí na ryzáku, stojí mezi myrtovím v hlubině a za ním koně ryzí, plaví a bílí.
 • [Za 1, 9] Zeptal jsem se ho: "Co to znamená, můj pane?" Boží posel, který se mnou mluvil, mi odvětil: "Já ti vysvětlím, co to znamená."
 • [Za 1, 10] A muž stojící mezi myrtovím pokračoval: "To jsou ti, které vyslal Hospodin, aby procházeli zemí."
 • [Za 1, 11] Oni pak oslovili Hospodinova posla stojícího mezi myrtovím: "Procházeli jsme zemí a celá země si poklidně bydlí."
 • [Za 1, 12] Nato Hospodinův posel zvolal: "Hospodine zástupů, jak dlouho se ještě nechceš slitovat nad Jeruzalémem a nad judskými městy, jimž dáváš pociťovat svůj hrozný hněv již po sedmdesát let?"
 • [Za 1, 13] Hospodin poslovi, který se mnou mluvil, odpověděl slovy dobrými, slovy útěšnými.
 • [Za 1, 14] Posel, který se mnou mluvil, mi nato řekl: "Provolej, že toto praví Hospodin zástupů: 'Horlím pro Jeruzalém a Sijón velkou horlivostí,
 • [Za 1, 15] jsem hrozně rozlícen na sebejisté pronárody, které hned přiložily ruku k zlému, jakmile jsem se na svůj lid jen maličko rozlítil.'
 • [Za 1, 16] Proto praví Hospodin toto: 'Obrátím se k Jeruzalému s hojným slitováním; bude v něm zbudován můj dům, je výrok Hospodina zástupů, a nad Jeruzalémem bude nataženo měřící pásmo.'
 • [Za 1, 17] Dále provolej, že toto praví Hospodin zástupů: 'Má města budou znovu oplývat dobrem.' Hospodin znovu potěší Sijón a znovu si vyvolí Jeruzalém."
 • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu Za do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
  Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
 • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
 • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
--

Reklama

--
© MS Software 2006 - 2009